تووجه: در صورتي كه قطعات مورد انتقال بيش از يك مورد مي باشد، لطفا ً براي هريكاز مواد فرم جداگانه تكميل شود.
مشخصات فيزيکی قطعه کار: