توجه: در صورتيكه مواد مورد نظر بيش از يك مورد مي باشد، لطفا ً براي هر يك از مواد فرم جداگانه تكميل شود.
توجه:جهت تكميل اطلاعات زير، لطفا بيشترين و کمترين مقادير موردنياز جهت دوزينگ در نظر گرفته شود. لطفا ً طرح شماتيك يا تصويری از سايت و موقعيت آنها به همراه فرم را ارسال فرماييد
مشخصات فيزيك وهندسه سيستم انتقال مواد: