سيستم وكيوم

استفاده از سيستم وكيوم برای انتقال مواد پودری در صنايع معدن و فلزات

مقدمه انتقال مواد پودری با سيستم وكيوم در صنايع معدن و فلزات هم متداول است و سیستم انتقال مواد با این روش مناسب تر بوده و سیستم انتقال...